HR Services & Outsourcing

Training program: "Human Resources - Strategic Business Partner"

CONTACT US

If you want to know more about the Assessment service, please contact:

Đăng ký nhận thông tin các khóa học đào tạo cá nhân tại Le & Associates năm 2020

Sign up to receive information about personal training courses at Le & Associates in 2020

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
Call Now Button