L&A' s team

HR TECHNOLOGY SPECIALIST

Director of Research & Development
Le & Associates

MBA University of Wales (MDIS Singapore)

Service Director
Human Resources Contractor for Trade Division

Service Director
Image and data processing at NESSO

General manager
Đông A Solutions

Trương Chí Dũng

Ông Trương Chí Dũng là Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị công ty Giải pháp Vốn nhân lực Le & Associates (L & A). Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc quản lý và phụ trách các dự án về giáo dục, đào tạo.

Ông tốt nghiệp MBA chuyên ngành thương mại điện tử, chương trình đào tạo từ xa của Đại học Rushmore. Grand cayman, Cayman Islands (4/2001 – 1/2003), và tốt nghiệp Cử nhân Giáo khoa Vật lý, Đại học Đà Lạt, Việt Nam, 1970-1974. Ông thông thạo Tiếng Việt, Anh và Pháp.

Trương Bình Nguyên (Hector)

Giám đốc Marketing 
MBA University of Wales (MDIS Singapore).

Kinh nghiệm trên 15 năm ở các lĩnh vực về chiến lược, Marketing, CNTT & khoa học dữ liệu.
Trải qua các dự án phát triển kinh doanh, chiến lược, kế hoạch, marketing trong ngành ô tô, linh kiện phụ tùng, may mặc, kinh doanh trực tuyến, F&B, thực phẩm & CNTT.

Trần Mạnh Tưởng

Giám đốc Dịch Vụ Thầu nhân lực Khối Thương Mại

 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tùng

Giám đốc Dịch vụ Xử lý Hình Ảnh và số liệu tại NESSO

MBA, University of Wales
20 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ gia công toàn cầu. 8 năm quản lý và điều hành đơn vị kinh doanh liên quan tới dịch vụ gia công và công nghệ tại L&A.
Trải qua các dự án phát triển kinh doanh, chiến lược, kế hoạch, vận hành, quản lý dự án, và marketing trong lĩnh vực công nghệ cho doanh nghiệp và gia công hình ảnh cho thị trường thế giới.

Kinh nghiệm 20 năm ở các lĩnh vực về chiến lược, vận hành dịch vụ, B2B Marketing, CNTT:
– Chiến lược: chiến lược phát triển kinh doanh, dự án phát triển kinh doanh mới, phân tích dự báo xu hướng ngành, nghiên cứu thị trường, chiến lược kinh doanh quốc tế, chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp.
– Kế hoạch hoạt động doanh nghiệp: xây dựng và quản trị kế hoạch hoạt động doanh nghiệp, cấu trúc kinh doanh, sơ đồ tổ chức, qui trình nội bộ, quản trị dự án công nghệ.
– Marketing: chiến lược, thương hiệu, tiếp thị B2B.
– Công nghệ thông tin & Data Science: chiến lược, phát triển ứng dụng, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp. Data analytics, big data, machine learning.

Trần Bằng Việt

Tổng Giám Đốc, Đông A Solution

Ông Trần Bằng Việt tốt nghiệp cao học Công nghệ Thông tin – Đại học KHTN Tp.HCM và Cao học MBA Quốc tế Việt Pháp – CFVG

Với hơn 16 năm nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao tại các công ty lớn trong đa dạng lĩnh vực Công nghệ thông tin, Giao thông Vận tải, Sản xuất, Marketing và Truyền thông. Ông Trần Bằng Việt có được sự am hiểu uyên sâu trong chiến lược doanh nghiệp, tổ chức doanh nghiệp và chiến lược thị trường – sản phẩm – khách hàng.

Trương Chí Dũng

Mr. Truong Chi Dung is the Director of Research & Development and also a member of the Board of Directors of Le & Associates Human Resources Solutions (L & A). He has more than 30 years of experience in managing and in charge of education and training projects.

He graduated with an MBA in e-commerce, a distance learning program from Rushmore University. Grand cayman, Cayman Islands (4/2001 – 1/2003), and graduated with a Bachelor of Science in Physics, Da Lat University, Vietnam, 1970-1974. He is fluent in Vietnamese, English and French.

Trương Bình Nguyên (Hector)

Marketing director 
MBA University of Wales (MDIS Singapore).

Over 15 years of experience in the fields of strategy, Marketing, IT & data science.
Experiencing business development, strategy, planning, marketing projects in the automotive industry, spare parts, apparel, online business, F&B, food & IT.

Trần Mạnh Tưởng

Trần Mạnh Tưởng

Director of Human Resources Contracting Service, Commercial Division

Phạm Xuân Tùng

Director of Data and Image Processing Services at NESSO

MBA, University of Wales
20 years in the field of information technology and global outsourcing services. 8 years of managing and operating a business unit related to outsourcing and technology services at L&A.
Experiencing business development, strategy, planning, operation, project management, and marketing projects in the field of technology for businesses and image processing for the world market.

20 years of experience in the fields of strategy, service operation, B2B Marketing, IT:
– Strategy: business development strategy, new business development project, industry trend analysis, market research, international business strategy, corporate culture transformation.
– Business operation plan: building and managing business operation plan, business structure, organization chart, internal processes, technology project management.
Marketing: strategy, branding, B2B marketing.
– Information Technology & Data Science: strategy, application development, database, business management information system. Data analytics, big data, machine learning.

Trần Bằng Việt

General Manager, Dong A Solution

Mr. Tran Bang Viet graduated with a Master’s degree in Information Technology – University of Science and Technology, Ho Chi Minh City and a Master’s Degree in International French MBA – CFVG

With more than 16 years of holding senior management positions at large companies in diverse fields of Information Technology, Transportation, Production, Marketing and Communication. Mr. Tran Bang Viet has a deep understanding in corporate strategy, business organization and market – product – customer strategy.

Để chấp thuận bảo mật thông tin theo Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và tiếp tục truy cập vào trang web của L & A, Quý khách vui lòng nhấn nút “Đồng ý”.
Call Now Button